RODO

RODO – Informacje ogólne

W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przekazujemy informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

  1. Administrator danych, dane kontaktowe Administratora danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest ALKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach ul. Rynek 27, NIP 969-154-01-68, KRS 0000323212.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych, telefonicznie pod numerami 507-178-546, 723-836-060, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@alkom.info oraz listownie bądź osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Rynek 27, 44-145 Pilchowice.

W celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zostały wprowadzone odpowiednie procedury, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w celu:

– zawarcia i realizacji usług wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – podstawa art. 6 ust.1 lit. b;

– wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b lit. c;

– udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, sądom, policji, prokuraturze – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c;

– dochodzenia roszczeń – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f;

– marketingu usług świadczonych przez Administratora danych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f.

  1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowane są przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po jej zakończeniu w celu rozliczenia się z warunków umowy:

– dochodzenie roszczeń wynikających z umowy – 3 lata od rozwiązania umowy;

– rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie świadczonych usług – 5 lat od końca roku podatkowego, kiedy nastąpiła zapłata należnego podatku.

  1. Odbiorcy danych

Dostęp do danych mają pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz  Administratora danych.

W przypadkach ściśle określonych przepisami prawa w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne, Państwa dane mogą być przekazane uprawnionym organom tj. policji, prokuraturze, sądom.

W celu świadczenia usług telewizyjnych Państwa dane osobowe są przekazane partnerom:

– SGT.S.A. ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice

– Interaktywny Dom Sp. z o.o. ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice

  1. Przetwarzanie danych osobowych, prawa osoby której dane są przetwarzane

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.

  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowany.

  1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Podstawa podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Ich zakres określa obowiązującą ustawa – Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. – art. 161 ust. 1, 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi świadczenie usługi.

Dodatkowo w celu ułatwienia kontaktu Administrator może poprosić o podanie numeru telefonu lub/i adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą art. 161 ust. 3.